Stratégiai terv 2024-2027

A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Könyvtár intézményegységének stratégiai fejlesztési céljai.

ÁTFOGÓ CÉLOK, KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az edelényi Városi Könyvtár 1952 óta működő, az Edelény Városi Önkormányzata által fenntartott, általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár.
A település közösségeinek otthona, a helyi kultúra értékeinek őrzője, a mindennapi információ forrása. Sokszínű programjaival hozzájárul a város kulturális eseményeihez. Feladata, hogy mindenki számára biztosítsa az információhoz való szabad hozzáférést.
Küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, a könyvtárosok emberi hozzáállásával, szakmai felkészültségével biztosítja.

Küldetésével támogatja:

 • az esélyegyenlőséget az információhoz való hozzáférés területén,
 • a hátrányos helyzetűek és a képességeikben korlátozottak könyvtárhasználatát,
 • az oktatást és az élethosszig tartó tanulást,
 • az olvasáskultúra fejlesztését,
 • a gyermekek olvasóvá válását, a könyvtári környezet megszerettetését
 • a szabadidő hasznos eltöltését,
 • a helyi közösségeket,
 • a kulturális értékek megőrzését,
 • a város és környékének helytörténeti dokumentumaihoz való hozzáférést,
 • új technológiák alkalmazását,
 • az országos könyvtári rendszerekkel az együttműködést,
 • a könyvtárhasználat népszerűsítését.

CÉLOK

 1. Az edelényi Városi Könyvtár a térség valamennyi lakosa számára biztosítani kívánja az információkhoz és a dokumentumokhoz való szabad, korlátozás nélküli hozzáférést, ezzel is megteremtve az egyenlő esélyű hozzáférést.
 2. A könyvtár nyitvatartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést az információkhoz, dokumentumokhoz, és a könyvtár szolgáltatásainak jelentős részéhez.
 3. Helyi programok szervezésével, és az országos programokhoz csatlakozva színesíti az olvasáskultúra területét.
 4. Szolgáltatásaival hozzájárul az életminőség javításához.
 5. Törekszik a könyvtárhasználat népszerűsítésére, új könyvtárhasználók bevonására és a használók képzésére.

KIEMELT KULCSTERÜLETEK

1. cél

Az edelényi Városi Könyvtár a térség valamennyi lakosa számára biztosítani kívánja az információkhoz és a dokumentumokhoz való szabad, korlátozás nélküli hozzáférést, ezzel is megteremtve az egyenlő esélyű hozzáférést.

Beavatkozások

 • A könyvtár gyűjteményének fejlesztése, gondozása.
 • A szolgáltatások egységes rendszerben, minőségi alapon történő fejlesztése.
 • Online katalógus naprakész építése, mely tartalmazza a könyvtár teljes állományáról szóló információkat.
 • A könyvtár állományában nem található dokumentumok könyvtárközi kölcsönzés útján való biztosítása.

2. cél

A könyvtár nyitvatartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést az információkhoz, dokumentumokhoz, és a könyvtár szolgáltatásainak jelentős részéhez.

Beavatkozások

 • IKT (információs és kommunikációs technológiák) eszközök fejlesztése.
 • Webalapú szolgáltatások fejlesztése, online elérhető 24 órás szolgáltatások biztosítása.

3. cél

Helyi programok szervezésével, és az országos programokhoz csatlakozva színesíti az olvasáskultúra területét.

Beavatkozások

 • Ismeretterjesztő előadások, találkozók megrendezése.
 • További modern bútorok beszerzése.

4. cél

Szolgáltatásaival hozzájárul az életminőség javításához.

Beavatkozások

 • Partnerség a képző és közgyűjteményi intézményekkel.
 • A könyvtárak által gyűjtött ismeretanyagok közvetítése.
 • Információszolgáltatás a munkaerő-piaci lehetőségekről.
 • Közhasznú információk, e-tananyagok elérhetősége a könyvtár honlapján.
 • Digitális írástudás oktatása.
 • Élethosszig tartó tanulás támogatása.
 • Kollégák könyvtárszakmai, információkeresési, digitális tudásának naprakész fejlesztése, képzések keretében.

5. cél

Törekszik a könyvtárhasználat népszerűsítésére, új könyvtárhasználók bevonására és a használók képzésére.

Beavatkozások

 • Számítógép-, és internethasználat oktatásával segíti a digitális írástudás széleskörű elterjedését a lakosság körében.
 • Webes szolgáltatások bővítése.
 • Dokumentumállomány folyamatos frissítése.
 • Ismeretterjesztő előadások, találkozók szervezése.

A megvalósítás sikeréhez szükséges tényezők:

 • Sikeres szakmai pályázatok megvalósítása.
 • Kollégák szakmai tudásának képzéseken való fejlesztése.
 • Finanszírozási források megléte.
 • Versenyképesség szellemének kialakítása.
 • Tervek évenkénti felülvizsgálata.
 • Nyitott kommunikáció, hatékony közönségkapcsolat, jelenlét a médiában.

A Könyvtár fejlesztését befolyásoló tényezők
SWOT – elemzés 

Erősség= amire építhetünk Gyengeség= javításra szorul
 • Könyvtárunk épülete jól megközelíthető, központi helyen fekszik.
 • Felújított, modern, akadálymentes könyvtárépülettel rendelkezünk.
 • Kreatív, nyitott, hivatásukat szerető kollégák dolgoznak együtt.
 • A dokumentumállomány elektronikus feldolgozottsága teljes, online elérhető.
 • Kiemelkedő helyismereti gyűjteménnyel rendelkezünk.
 • Színes rendezvényeinkkel közösségi térként funkcionálunk, hozzájárulunk az olvasáskultúra fejlesztéséhez.
 • Jól kiépített helyi és szakmai partnerkapcsolatokkal rendelkezünk.
 • Minőségi szemléletet követünk, szolgáltatásainkkal hozzájárulunk az életminőség javításához.
 • Sikeres pályázatokat valósítunk meg.
 • Képzéseken való részvételünk megfelelő aktivitásának, motivációjának hiánya.
 • 50 %-ban minőségileg elavult számítógépeink vannak, további modern számítógépek hiánya.
 • Könyvállomány egy része elavult, terheli az állományt.
 • Az emeleti raktár és az udvar beépítésének jelenlegi hiánya.
 • Klímaberendezés hiánya a kölcsönzői térben.
Lehetőségek= külső környezetben biztató jelek Veszélyek= külső környezetben kihívások, melyekre fel kell készülni
 • Pályázati lehetőségek a minőségi szolgáltatások fejlesztése érdekében.
 • További pozitív Fenntartói és szakmai együttműködés.
 • Szolgáltatásaink minősége, a könyvtárhasználók elégedettsége tovább növeli Könyvtárunk pozitív hírnevét, elismertségét.
 • Forrásmegvonások, leépítések veszélye.
 • Könyvtárosok társadalmi, anyagi megbecsültségének hiánya.
 • Kereskedelmi alapon működő információs szolgáltatásokkal szemben a könyvtár versenyképességének megtartása.
 • A lakosság túlterheltsége a munkahelyeken és otthon (kevesebb idő jut a személyes könyvtárlátogatásra).

Készült: Edelény, 2024. január 2.