A könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

1./ A Könyvtárat mindenki használhatja. A Könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 • Könyvtárlátogatás.
 • A Könyvtár dokumentumainak helyben használata.
 • Állományfeltáró eszközök használata (elektronikus /online katalógus).
 • Információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

2./ A Könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő Könyvtárhasználónak a 4. pontban meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálja.

3./ A 1./ pontban felsoroltakon kívül, az 5. pontban részletezett szolgáltatások a Könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe. 

4./ Beiratkozás

 • A Könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatai (név, anyja neve, születési helye, ideje) és lakcíme.
 • Az Ön adatait a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeljük.
 • A beiratkozási díjat „A Könyvtár térítéses szolgáltatásai és egyéb díjai”c. 1. sz. melléklet tartalmazza.
 • A könyvtári tagság a beiratkozási díj befizetésétől számítva egy évre szól. Az egy év letelte után a tagságot újból érvényesíteni kell.
 • Az önálló keresettel nem rendelkezők esetében az anyagi felelősséget a jótálló vállalja a „Jótállási nyilatkozat” kitöltésével és aláírásával.
 • A Könyvtárhasználó a beiratkozáskor olvasói jogviszonyt létesít a Könyvtárral és hozzájárul, hogy az általa önként, okirattal megadott adatait a Könyvtár számítógépes nyilvántartásában rögzítse, és az erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon nyilvántartsa, valamint az ott nyilvántartott adatokat a Könyvtárhasználó valósnak elfogadja.
 • A Könyvtárhasználó köteles a Könyvtárnak bejelenteni, ha a beiratkozáskor megadott személyes adataiban változás történt.

5./ Szolgáltatások

A beiratkozási díj befizetésével Ön a következő szolgáltatásokra jogosult:

Kölcsönzés

 • Olvasójegy biztosítása. Max. 6 db könyvtári dokumentum kölcsönzése 3 hét időtartamra. 14 éven aluli gyermekek a Gyermekkönyvtárból kölcsönözhetnek, valamint a könyvtáros engedélyével a Felnőtt könyvtárból.
 • Hosszabbítási lehetőség 3 alkalommal, ha a dokumentumra nincs előjegyzés kérve.
 • A lejárati idő után történő hosszabbítás nem mentesít az addig felmerült késedelmi díj megfizetése alól.
 • Segítség az eligazodáshoz az Önt érdeklő témában.
 • Könyvtárközi kölcsönzés, melynek postai díját a Könyvtárhasználó fizeti.

Online szolgáltatások

6. / Térítéses szolgáltatások

„A Könyvtár térítéses szolgáltatásai és egyéb díjai” c. 1. sz. mellékletben

7./ Ön a következő kötelezettségeket vállalja könyvtári tagsága során:

  • A Könyvtár rendjének megtartása.
  • A kölcsönzött és helyben használt dokumentumok, elektronikus eszközök állagának megóvása.
  • A kölcsönzött dokumentumok határidőre történő visszaszolgáltatása.
  • Késedelmes visszahozás esetén a késedelmi díj megfizetése.

Felszólítás kiküldésétől függetlenül, a határidőn túl visszahozott dokumentumokra – a számítógépes rendszer által automatikusan számolt – késedelmi díjat a Könyvtár beszedi.
E-mail címe megadása esetén a számítógépes rendszer automatikusan értesíti, emlékezteti Önt a kölcsönzött dokumentumok határidejéről.

 • A késedelmi díj összegét az adott évre vonatkozóan („A Könyvtár térítéses szolgáltatásai és egyéb díjai” c. 1. sz. melléklet tartalmazza.)
 • Rongálás, dokumentum elvesztése esetén a dokumentum pótlása, ill. kártérítési kötelezettség.
 • Az olvasójegy megőrzése. Az olvasójegy más személyre nem ruházható át.
 • Mobiltelefonjának kikapcsolása.

8. / Egyéb kitételek

 • Kérjük a Könyvtárlátogatókat, hogy a csomagjaikat, tárgyaikat a csomagmegőrző szekrényben helyezzék el, melynek használata díjtalan.
 • Saját dokumentumot abban az esetben vihet az olvasóterekbe a Könyvtárlátogató, ha azt érkezéskor és távozáskor is bemutatja a Könyvtárosnak.

9. / Kapcsolat

Honlap, online katalógus: www.kultedelen.hu/konyvtar

Telefon: 48 / 525-080 E-mail: mkkm.konyvtar@gmail.com

Edelény, 2020. január 2.


TÁJÉKOZTATÓ a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely könyvtári intézményegységének (Edelény, István király útja 49.)

ELEKTRONIKUS KÖLCSÖNZÉSI RENDSZERÉRŐL

2011. január 1-jétől a Könyvtár elektronikus kölcsönzési rendszert alkalmaz.

Ebből következő változások:

Az Olvasó elismeri, elfogadja a számítógépes nyilvántartást, elektronikus kölcsönzést (olvasói adatok, dokumentumok kölcsönzési határideje, késedelmi díj, előjegyzés), és az ott nyilvántartott adatokat valósnak elfogadja.

A kölcsönzési határidő 21 nap. Felszólítás kiküldésétől függetlenül, a határidőn túl visszahozott dokumentumokra – a számítógépes rendszer által automatikusan számolt – késedelmi díjat a Könyvtár beszedi. E-mail címe megadása esetén a számítógépes rendszer  üzenetet küld Önnek, mely felhívja a figyelmét, hogy a dokumentumok kölcsönzési határideje hamarosan lejár.

A késedelmi díj naponta, dokumentumonként 5,- Ft.

(Ez az összeg évenként változhat, ami „A Könyvtár térítéses szolgáltatásai és egyéb díjai c. mellékletben kerül rögzítésre az adott naptári évet illetően.)

A kölcsönzött dokumentumok hosszabbítására 3-szor van lehetőség, ha a dokumentumra nincs előjegyzés kérve. Ennek módjai:

 • személyesen
 • honlapunkon: www.kultedeleny.hu/konyvtar (online katalógus és hosszabbítás menü alatt)
 • telefonon: 06-48/525-080
 • e-mailben: mkkm.konyvtar@gmail.com

A határidő lejárta utáni hosszabbítás esetén a rendszer megőrzi az esetleges tartozást.

Nincs lehetőség hosszabbításra akkor, ha egy adott könyvre előjegyzést kérnek!

Amennyiben az Olvasó a Könyvtárral szemben fennálló bármely fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget (késedelmi díj, vissza nem hozott dokumentum, rongálás), úgy a Könyvtár az igényét jogi úton érvényesíti, behajtja.

Az Olvasó köteles a Könyvtárnak bejelenteni, ha a beiratkozáskor megadott adataiban változás történt.

A könyvtár katalógusa elérhető: www.kultedeleny.hu/konyvtar (Online katalógus és hosszabbítás)

Az Olvasói állapot menüpont lehetőséget nyújt Önnek, hogy megtekintse a Könyvtár Önre vonatkozó adatait (kölcsönzések, előjegyzések, foglalások, tartozások). Ehhez szükséges az Ön azonosítója és jelszava:

 • Azonosító: az olvasójegyének száma
 • Jelszó: születésének dátuma (év, hónap, nap)

Pl.: Ha Ön 1970. 12. 20-án született, akkor az Ön jelszava: 19701220

A jelszót az első belépés után célszerű megváltoztatni!

További információk: Könyvtárhasználati Szabályzat

Edelény, 2020. január 2.